Days of the week

          

 

                          

 

              7 days a week

                              Monday                วันจันทร์ wan jan               

                              Tuesday               วันอังคาร wan ang-kaan 

                               Wednesday           วันพุธ wan pút   

                               Thursday             วันพฤหัสบดี wan pá-réu-hàt-sà-bor-dee

                                Friday                  วันศุกร์ wan sùk 

                                 Saturday              วันเสาร์ wan săo

                                 Sunday              วันอาทิตย์ wan aa-tít       

 
 
 
  Months of the Year

 

        January                มกราคม mók-gà-raa kom              

        February              กุมภาพันธ์  gum-paa pan

        March                   มีนาคม mee-naa kom     

        April                      เมษายน  may-săa-yon    

         May                    พฤษภาคม préut-sà-paa kom          

        June                   มิถุนายน mí-tù-naa-yon  

        July                     กรกฎาคม gà-rá-gà-daa-kom       

        August               สิงหาคม sĭng hăa kom     

        September         กันยายน gan-yaa-yon      

        October               ตุลาคม  dtù-laa kom       

        November          พฤศจิกายน  préut-sà-jì-gaa-yon       

        December           ธันวาคม  tan-waa kom    

 

If you're having trouble with remembering all these, there is something of a clue in the last syllable of each one. Months with 31 days all in -คมkom , months with 30 days all end in -ยน ( yon ) and only February with its 28 or 29 days has the different ending of -พันธ์ pan. In normal speech, this last syllable of the month's name is sometimes dropped though. 

 

 

 

 

 

Visitors: 171,679