Let's talk about future

 

 "จะ" jà = will, be going to ........

use it in all future tense. 
.
1. I 'm hanging out with John this weekend.
.
săo aa-tít níi (This weekend ) chăn jà bpai tîaw gàp John.
เสาร์อาทิตย์นี้ ฉันจะไปเที่ยวกับจอห์น
.
.
2. I'm going to study English next month in Canada.
.
dean nâa, (Next month) chăn jà rian paa-săa ang-grìt tîi Canada.
เดือนหน้า ฉันจะเรียนภาษาอังกฤษที่แคนาดา
.
**{Time} + { S + jà + V + (O) } + {tîi + place}
*ที่ tîi = at, in ......place.......
.
.
3. The last train leaves at 6 pm today.
.
rót-fai kà-buan sùt táai jà òrk jàak sà-tăa-nii dtorn hòk moong yen
รถไฟขบวนสุดท้ายจะออกจากสถานีตอนหกโมงเย็น
.
* ขบวน kà-buan = a classifier for the train.
** ตอน dtorn = at, in ......time..... 
a preposition for "time" is ตอน not ที่ !!!!
*at 6 pm = dtorn hòk moong yen 
.
.
4. I will marry you! / I won't marry you.
.
Chăn jà dtàeng-ngaan gàp kun / chăn jà mâi dtàeng-ngaan gàp kun

ฉันจะแต่งงานกับคุณ/ฉันจะไม่แต่งงานกับคุณ 

Visitors: 171,678