Thai National Anthem

 

        The national anthem of Thailand was adopted on 10 December 1939. The melody was composed by Russian composer Pyotr (Petr) Shchurovski in 1902 and the words are by Luang Saranupraphan. Phleng Chat (เพลงชาติ), literally meaning "national anthem", is a general word for national anthem. Phleng Chat Thai ( เพลงชาติไทย), Thailand's national anthem, is also used to refer to this specific song.

In 1939, when the name of the country was changed from Siam to Thailand, a competition was launched to create new lyrics, with those by Luang Saranupraphan winning. Prime minister Phibunsongkhram ordered the anthem to be played every day at 08:00 and 18:00, and ordering the populace to stand up to show respect for the nation. That law is still in force today.

 

 เนื้อเพลง

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย 
เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล 
ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด 
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย


 • ประเทศไทย รวม เลือดเนื้อ ชาติ เชื้อไทย 
 • bprà-tâyt tai ruam lêuat néua châat chéua tai
 
 • เป็น ประชารัฐ · ไผท ของ ไทย ทุกส่วน 
 • bpen bprà-chaa-rát · pà-tai kŏng tai túk sùan
 
 • อยู่ ดำรง คงไว้ ได้ ทั้งมวล 
 • yòo dam-rong kong wái dâai táng muan
 
 • ด้วย ไทย ล้วน หมาย · รัก สามัคคี 
 • dûay tai lúan măai · rák săa-mák-kee
 
 • ไทยนี้ รัก สงบ · แต่ ถึง รบ ไม่ ขลาด 
 • tai née rák sà-ngòp · dtàe tĕung róp mâi klàat
 
 • เอกราช จะ ไม่ ให้ ใคร ข่มขี่ 
 • àyk-gà-râat  mâi hâi krai kòm kèe
 
 • สละ เลือด ทุก หยาด เป็น ชาติ พลี 
 • sà-là lêuat túk yàat bpen châat plee
 
 • เถลิง ประเทศชาติไทย ทวี · มี ชัย · ชโย 
 • tà-lĕrng bprà-tâyt châat tai tá-wee · mee chai · chá-yoh

 

English translation

First English translationSecond English translationThird English translation
Thailand unites flesh and blood of Thais, Thailand unites its people with flesh and blood, Thailand embraces in its bosom all people of Thai blood,
Nation of the people; belonging to the Thais in every respect. Land of Thailand belongs to the Thais. Every inch of Thailand belongs to the Thais.
Long maintained [has been] the independence, Long maintained its sovereignty, It has long maintained its sovereignty,
Because the Thais seek, and love, unity. All Thais intend to unite together. Because the Thais have always been united.
Thais are peace-loving, But at war we're no cowards. Thais are peace-loving, but fight with courage The Thai people are peace-loving, But they are no cowards at war.
Sovereignty will not be threatened. They shall allow no one to rob them of freedom. Nor shall they suffer tyranny.
They will sacrifice every drop of their blood to contribute to the nation, Sacrificing every drop of blood for the nation, All Thais are ready to give up every drop of blood,
Hail the nation of Thailand, long last the victory, Hurrah. They will serve their country with pride and prestige, full of victory. Chai Yo (Cheers). For the nation's safety, freedom and progress.
Visitors: 171,855