Thai on the move : Direction/Places/

Thai vocabulary :

ทิศทาง tít taang = direction 

ข้างข้าง kâang kâang = beside,next to 
ข้างใน kâang nai =inside
ข้างนอก kâang nôk =outside
ซ้าย sáai =left
ขวา kwăa = right
ใต้ dtâi =under
ใกล้ glâi =near , close
ไกล glai = far
ข้างหน้า kâang nâa =in front
ข้างหลัง kâang lăng = behind
(สูง) ขึ้น ( sŏong ) kêun = higher
(ต่ำ) ลง ( dtàm ) long = lower

City – Meuang เมือง
Countryside – chon – na – bot ชนบท
Street/road – Tà-nŏn ถนน
Airport – Sà-năam bin สนามบิน
Port/pier – Tâa reua ท่าเรือ
Station – sà-tăa-nee สถานี
Train – rót fai รถไฟ
Sky train -rót fai-fáa รถไฟฟ้า
Underground train -rót fai dtâi din รถไฟใต้ดิน
Motorbike – Rót mor-dter sai รถมอเตอร์ไซต์
Car – Rót yon รถยนต์
City Bus – Rót may รถเมล์
Coach (bus) -Rót tour รถทัวร์
Taxi – Rót Táek sêe รถแท็กซี่
Bicycle – Rót jàk-grà-yaan รถจักรยาน
Walk / by foot – Dern bpai เดินไป
Boat – Reua เรือ   /  plane – krêuang bin เครื่องบิน
.
Hotel – Roong raem โรงแรม
Shop – Ráan ร้าน
Restaurant – Ráan aa-hăan ร้านอาหาร
Hospital – roong – pha – yaa – baan โรงพยาบาล
A coffee shop – Ráan gae-fae ร้านกาแฟ
Pharmacy – Ráan yaa ร้านยา
Toilet – Hông náam ห้องน้ำ
Beach – Chaai hàat ชายหาด
Massage – Nûat นวด
A massage shop – Ráan-nûat ร้านนวด
Market – Dtà-làat ตลาด
floating market – Dtà-làat náam ตลาดน้ำ
Street foods – aa hăan rim taang อาหารริมทาง
Temple – Wát วัด
Museum – Pí-pít-tá pan พิพิธภัณฑ์
Island – Gòr เกาะ (koh)
province – jang-wàt จังหวัด

 

1-where can I get some good food to eat?
มีอาหารอร่อยที่ไหนบ้าง
mee aa hăan a-ròi têe năi bâang?
.
2-Is there a pharmacy near here?
แถวนี้มีร้านยาไหม
Tăeo née mee ráan yaa măi?
.
3-Where is the police station?
สถานีตำรวจอยู่ที่ไหน
sà-tăa-nee dtam-rùat yòo têe năi?.
.
4-what is the best way to get there?
ไปที่นั่นอย่างไรดีที่สุด
bpai têe nân yàang-rai dee têe sùt?.
.
5-where do I buy a ticket?
ซื้อตั๋วได้ที่ไหน
séu dtŭa dâai têe năi?.
.
6-I want round trip tickets please!
เอา ตั๋วไป-กลับ
ao dtŭa bpai – glàp.
.
7-Can you take me to … please?
ช่วยไปส่งฉันที่…….หน่อย
chûay bpai sòng chăn têe ……. nòi
.
8.Where is the nearest …….?
…………glâi têe sùt yòo têe năi?
…………..ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน
.
9.How far is it?
– Glai kâe năi? ไกลแค่ไหน
.
10.How long does it take?
– chái way-laa naan tâo rài?
ใช้เวลานานเท่าไหร่
.
11. Can you call a taxi, please?
– Chûay rîak táek sêe hâi nòi ?
ช่วยเรียกแท็กซี่ให้หน่อย

 

 

 

 

 

 หลงทาง lŏng taang = get lost 

ถามทาง tăam taang = asking for direction 

บอกทาง bòk taang = giving a direction; show someone the way

ตรงไป dtrong bpai = go straight 

เลี้ยวซ้าย líeow sáai = turn left
เลี้ยวขวา líeow kwăa = turn right
ข้ามถนน kâam tà-nŏn = cross the street 
ข้ามสะพาน kâam sà-paan = go over the bridge

 

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 171,681