"like"in different meaning.


Three ways to say “like” in Thai
1. ชอบ chôp
ชอบ means like when it is a verb (feeling)
I like you! ฉันชอบคุณ
(chăn chôp kun)
I like to eat Thai food. ฉันชอบกินอาหารไทย
(chăn chôp gin aa hăan thai)

2. เหมือน mĕuan
when “like = same as, similar or …be like”
You behave like a child. คุณทำตัวเหมือนเด็ก
(kun tam-dtua mĕuan dèk)
You are like my brother. คุณเหมือนพี่ชายของฉัน
(kun mĕuan pîi chaai kŏng chăn)

3. แบบ/อย่าง bàep/yàang
when “like = kind of…, sort of…, type, style..”
อย่าพูดแบบนี้ Don’t say like this!
(yàa pûud bàep níi)
ทำไมทำอย่างนั้น Why did you do like that?
(Tam-mai tam yàang nán)

*ทำตัว tam-dtua = to behave

Visitors: 171,857