To know in Thai

  

            

                        

                

I know "David Beckham" 

                                           ฉัน รู้จัก เดวิด เบคแฮม
 chăn róo jàk David Beckham. 

  I know (that) you like me.
                                         ฉัน รู้ ว่า คุณ ชอบ ฉัน

   chăn róo wâa kun chôp chăn                                   

 

   ฉันรู้จัก ประเพณีลอยกระทง แต่ฉันไม่รู้ว่า ปีนี้จะลอยกระทงวันที่เท่าไหร่
                

chăn róo jàk "bprà-pay-nee loi grà-tong" dtàe chăn mâi róo wâa bpii nii jà loi grà-tong wan têe tâo rài

      I know Loi-kra-thong festival but I don't know (that) the date of Loi-kra thong this year.

Visitors: 171,678