"want" in Thai

 

“want” in Thai 

1.เอา ao = want “something” want to have “something”  – for ordering foods/drinks or when you go shopping.                        *Only follow by a noun or an object. 

 

For example : In a restaurant

I would like to have (order) two bottles of water.

= เอาน้ำสองขวด   ao  náam sŏng  kùat = I want two bottles of water please.

 

2. อยาก  yàak  = to want “to do something” so always follow by a verb or an action         

 “Subject + yàak + verb”

I want to dance with you.

ผมอยากเต้นรำกับคุณ    pŏm yàak dtên ram gàp kun.

I don’t want to eat here.

ฉันไม่อยากกินที่นี่ chăn mâi yàak gin tîi-nîi

 

3. อยากได้ yàak dâai  = want “something” or want to get “something” + an object or “noun”

I want “a new phone”.

ฉันอยากได้โทรศัพท์ใหม่      chăn yàak dâai to0-rá-sàp mài

 

4. อยากให้   yàak hâi  = want or wish “someone else” to do/to be something.

or want “something happens or not happen”

I want my family to be happy.

ฉันอยากให้ครอบครัวมีความสุข chăn yàak hâi krôp-krua mii kwaam sùk

I want you to understand me.

ฉันอยากให้คุณเข้าใจฉัน   chăn yàak hâi kun kâo jai chăn

 

 


More examples  


1. ao naám sŏng gâew. เอาน้ำสองแก้ว - to order " I want to have two glasses of water" (gâew - glass) 
2. pom yàak bpai muangthai ผมอยากไปเมืองไทย "I want to go to Thailand"
3. kăo dtông gaan phóp khun เขาต้องการพบคุณ "He would like to meet you" (polite)                                  

4. chăn yàak hâi kun pôot paa-săa Thai yàang tòok-dtông.  ฉันอยากให้คุณพูดภาษาไทยอย่างถูกต้อง  "I want you to speak Thai correctly."

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 171,681